กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม

เป็นหน่วยงานหลักในการเสริมสร้างและพัฒนาให้บุคลากรสาธารณสุขมีวินัยและคุณธรรม

  • บริหารจัดการงานด้านวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ เสริมสร้างระบบคุณธรรม ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และงานด้านคดีปกครองที่เกี่ยวข้องให้มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ
  • เสริมสร้าง พัฒนา บุคลากรสาธารณสุขให้มีวินัยและยึดมั่นในคุณธรรม
  • ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเพื่อสร้างมาตรฐานงานด้านวินัย และระบบคุณธรรม

ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม

 

 

เสริมสร้างวินัย ใส่ใจความถูกต้อง ยกย่องคนดี  

รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการสืบสวนสอบสวนตรวจสำนวนและให้ความเห็นในข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องทางวินัย ทางแพ่ง พิจารณาวินิจฉัยและ ให้ความเห็นเรื่องอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ร้องเรียนและร้องขอความเป็นธรรมของข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงสาธารณสุขจัดทำสถิติทางวินัยในกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการและลูกจ้างมีวินัยคุณธรรมและจริยธรรม จัดทำหนังสือ เอกสาร คู่มือในการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องวินัย ทางแพ่ง อุทธรณ์ ร้องทุกข์ คุณธรรมและจริยธรรม ศึกษา ค้นคว้า วิจัย สาเหตุการกระทำผิดวินัย ทางแพ่ง และมูลเหตุแห่งการร้องทุกข์ ร้องเรียน อุทธรณ์ ศึกษา และหามาตรการ  ลดผู้กระทำผิดทางวินัยและทางแพ่ง ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข กฎ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ และคำสั่งของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด และหน่วยงานในสังกัด ตลอดจนร่วมปฏิบัติงานและสนับสนุนงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

Video Playlist
1/4 videos
1
การอุทธรณ์และร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค.
การอุทธรณ์และร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค.
2
หลักเกณฑ์การเสริมสร้างวินัย
หลักเกณฑ์การเสริมสร้างวินัย
3
การเสวนาทวิภาคีศาลปกครองกับคณะกรรมการป.ป.ช. หัวข้อ การดำเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมติชี้มูล
การเสวนาทวิภาคีศาลปกครองกับคณะกรรมการป.ป.ช. หัวข้อ การดำเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมติชี้มูล
4
การสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ ปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
การสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ ปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

ประชาสัมพันธ์

E-Leaning

อย่างไรจึงเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเป็นการละเมิดสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในการดำรงชีพและความเป็นอยู่ส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาและมีผลกระทบอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อผู้ถูกกระทำ ต่อหน่วยงาน หรือต่อสังคม

อ่านเพิ่มเติม »

ละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.16/2562 การที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือขอลาพักผ่อนเพื่อไปเยี่ยมญาติที่ประเทศเบลเยี่ยม

อ่านเพิ่มเติม »

การย้ายข้าราชการกับความจำเป็นที่ต้องออกคำสั่งย้าย

การย้ายข้าราชการเป็นอำนาจดุลพินิจของผู้มีอำนาจเพื่อให้การบริหารราชการของหน่วยงานราชการ นั้นๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ข้าราชการในองค์กรราชการได้มี โอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่องานราชการ และโดยหลักการย้ายข้าราชการจะต้องให้ย้ายไป ดำรงตำแหน่งในระดับเดียวกัน แต่บางกรณีอาจย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ต่ำกว่าเดิม ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติ จากองค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการนั้นๆ

อ่านเพิ่มเติม »

กิจกรรม "บริจาค"

กิจกรรม "จิตอาสา กตัญญุตา รักษ์ป่า รักสัตว์"

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง